Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.02.2010) - eltrak