Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.06.2013) - eltrak