Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.12.2009) - eltrak