Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.12.2012) - eltrak