Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.12.2012) - eltrak