Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.04.2013) - eltrak