Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.04.2013) - eltrak