Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.06.2012) - eltrak