Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.10.2010) - eltrak