Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.11.2010) - eltrak