Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.12.2012) - eltrak