Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.12.2012) - eltrak