Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.02.2012) - eltrak