Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.02.2012) - eltrak