Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.05.2013) - eltrak