Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.08.2013) - eltrak