Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.08.2013) - eltrak