Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.09.2012) - eltrak