Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.09.2012) - eltrak