Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.10.2010) - eltrak