Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.10.2010) - eltrak