Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.11.2012) - eltrak