Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.11.2012) - eltrak