Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.12.2009) - eltrak