Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.12.2009) - eltrak