Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.01.2010) - eltrak