Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.01.2010) - eltrak