Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.02.2012) - eltrak