Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.02.2013) - eltrak