Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.02.2013) - eltrak