Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.10.2010) - eltrak