Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.11.2010) - eltrak