Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.11.2012) - eltrak