Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.11.2013) - eltrak