Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.11.2013) - eltrak