Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.12.2009) - eltrak