Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.01.2014) - eltrak