Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.01.2014) - eltrak