Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.02.2010) - eltrak