Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.02.2012) - eltrak