Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.03.2012) - eltrak