Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.04.2013) - eltrak