Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.05.2013) - eltrak