Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.07.2013) - eltrak