Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.07.2013) - eltrak