Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.08.2010) - eltrak