Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.08.2010) - eltrak