Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.09.2009) - eltrak