Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.09.2010) - eltrak