Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.10.2009) - eltrak